KARPACZ SKI ARENA
ВИД С НИЖНЕЙ СТАНЦИИ
KARPACZ SKI ARENA
ВИД С ВЕРХНЕЙ ПОДЪЕМНОЙ СТАНЦИИ
KARPACZ SKI ARENA
ВИД С ВЕРХНЕЙ ПОДЪЕМНОЙ СТАНЦИИ
KARPACZ SKI ARENA
ПОДЪЕМНИК EURO
KARPACZ SKI ARENA
ПОДЪЕМНИК JAN